Ügyfélszolgálat
+36 19 98 92 62
(Hé-Pé, 8-16)
info@bontis.hu
Rendeljen még 23 999 Ft
és ingyenes házhoz szállítás

Panaszkezelési eljárás


1. Bevezető rendelkezések

1.1. Ezt a panaszkezelési eljárást a Dual Trade s.r.o. vállalat bocsátja ki, mely
székhelye Sazovická 455/28, 15521 Praha 5,
a prágai városi bíróság által vezetett C 174458 ügyiratszámú cégjegyzékbe bejegyezve,
cégazonosító: 24790141, adószám: CZ24790141,
tel. +36 19 98 92 62, email: info@bontis.hu,
mint a www.bontis.hu webáruház tulajdonosa (a továbbiakban "Eladó").
 
1.2. Ez a reklamációs eljárás a Vásárló és az Eladó között létrejött adásvételi szerződésekkel kapcsolatban tájékoztatást tartalmazza a hibás teljesítéshez való jog gyakorlásának terjedelméről(a továbbiakban: reklamáció), feltételeiről és módjáról, valamint a reklamáció benyújtásának helyéről szóló információkat tartalmazza.

2. A reklamáció feltételei és módja

2.1. A vásárló a reklamációt a következő címre küldheti:

EXPANDECO – Bontis

Vízpart utca 26,

9225 Dunakiliti,

Magyarország

2.2. A vásárló az alábbi címen postai úton nyújtja be a reklamációt: EXPANDECO – Bontis, Vízpart utca 26, 9225 Dunakiliti. A vásárló a reklamált termék megvásárlását bizonylattal vagy megfelelően kitöltött reklamációs űrlappal igazolja. A panasz ezután a Dual Trade s.r.o., Sazovická 455/28, 15521 Prague 5, mint a www.bontis.hu webáruház tulajdonosa részére lesz továbbítva elbírálás céljából.

2.3. Feltétlenül szükséges, hogy a vásárló a probléma észlelése után haladéktalanul reklamációt nyújtson be. A termék további használata a hiba elmélyüléséhez vezethet, a termék minőségének csökkenését okozhatja, és a reklamáció elutasításának alapjául szolgálhat.

2.4. A panasz akkor minősül szabályszerűen benyújtottnak, ha a panaszt az általános higiéniai elvek nem akadályozzák. A vásárló köteles a reklamált terméket tisztán, minden szennyeződéstől mentesen és higiénikusan visszaküldeni. Az Eladónak jogában áll megtagadni a reklamációra benyújtott termék átvételt, ha ez a termék nem felel meg a fent említett általános higiéniai elveknek (különös tekintettel a fertőző betegségek elleni intézkedésekről szóló 91/1984 Sb. rendeletre).

2.5. Az Eladó köteles a Vásárlónak személyesen vagy e-mailben írásbeli visszaigazolást adni arról, hogy a Vásárló mikor élt a panasz jogával, mi a panasz tartalma és a panasz rendezésének milyen módját kéri a Vásárló; továbbá a panasz rendezésének időpontjáról, módjáról és időtartamáról, illetve a panasz elutasításának írásbeli indoklásáról.

2.6. Az Eladó vagy az Eladó által megbízott alkalmazott haladéktalanul, bonyolult esetekben 3 munkanapon belül dönt a reklamációról. Ebbe az időtartamba nem tartozik bele a hiba szakszerű felméréséhez szükséges, a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő idő. A reklamációt, beleértve a hiba elhárítását is, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül kell rendezni, kivéve, ha az Eladó és a fogyasztó hosszabb határidőben állapodik meg. Ennek az időtartamnak a hiábavaló lejárta lényeges szerződésszegésnek minősül.

2.7. Ha a Vásárló komoly ok nélkül nem veszi át a csomagot a futárszolgálat futárától, vagy ha a csomagot a követelésről szóló értesítéstől számított 3 hónapon belül nem veszi át személyesen az Eladó telephelyén, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a reklamációt megsemmisítse.

3. A hibás teljesítésből eredő jogok terjedelme

3.1. Az Eladó és a Vásárló jogait és kötelezettségeit az Eladó termék minőségéért vállalt garanciája az átvételkor és a Vásárló hibás teljesítésből eredő jogaira vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályok szabályozzák. (különösen a következő rendelkezések: § 2161 és az azt követő törvények 89/2012 Sb. (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") és a 634/1992 Sb. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: "fogyasztóvédelmi törvény").

3.2. Az Eladó felelős azért, hogy a termék a vásárló általi átvételkor hibátlan. Az Eladó különösen azért felel a Vásárlóval szemben, hogy a Vásárló a termék átvételének időpontjában:
a) a termék rendelkezik az Eladó és a Vásárló között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiánya esetén pedig az Eladó vagy a gyártó által leírt, illetve a Vásárló által a termék jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt jellemzőkkel,
b) a termék alkalmas az Eladó által megjelölt célra, vagy arra, amire az ilyen jellegű termékeket általában használják,
c) a terméket a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van kézbesítve,
d) a termékek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

3.3. A következők nem tekinthetők hibának:
a) a termék tulajdonságainak és jellemzőinek megváltozása, amelyek az elhasználódásból, nem rendeltetésszerű használatból, elégtelen vagy nem megfelelő karbantartásból, a termék alapanyagában bekövetkezett természetes változásokból, a vásárló vagy harmadik fél által okozott károkból vagy egyéb nem megfelelő beavatkozásból ered,
b) a színárnyalatok közötti különbség a valóságban és az elektronikus eszközökön. Ha a termék nem felel meg a Vásárló elképzeléseinek, az Általános Szerződési Feltételek 5. cikke szerint a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vásárlónak jogában áll elállni a szerződéstől.

3.4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelenik meg, a termék az átvétel időpontjában hibásnak minősül.

3.5. Ha a termék nem rendelkezik a fenti 3.2. pontban meghatározott jellemzőkkel, a vásárló követelheti új, hibátlan termék szállítását is, kivéve, ha ez a hiba jellegére tekintettel ésszerűtlen; ha a hiba csak a dolog egy részét érinti, a vásárló csak ezen rész kicserélését követelheti és ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegére tekintettel aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, a Vásárló jogosult a hiba ingyenes kijavítására.

3.6. A Vásárlónak joga van új termék szállítására vagy egy részének cseréjére, eltávolítható hiba esetén is, ha a termék a javítását követően a hiba megismétlődése vagy több hiba miatt nem használható rendeltetésszerűen. Ebben az esetben a Vásárlónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől.

3.7. Ha a Vásárló nem áll el az adásvételi szerződéstől, vagy nem él a hibátlan új termék szállítás jogával, a hibás részek cseréjével vagy a termék javítására való jogával, akkor ésszerű kedvezményt követelhet. A Vásárló abban az esetben jogosult ésszerű kedvezményre, ha az Eladó nem képes új, hibátlan terméket szállítani, a termék hibás részét kicserélni vagy a terméket megjavítani, valamint ha az Eladó a hibát ésszerű határidőn belül nem orvosolja, vagy ha a hiba kijavítása jelentős nehézségeket okozna a Vásárlónak.

3.8. A Vásárlót nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha a Vásárló a csomag átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha maga a Vásárló okozta a hibát.

3.9. A Vásárló a termék átvételétől számított 24 hónapon belül élhet a hibáról eredő reklamáció jogával (a fenti 3.8. pontban meghatározottak kivételével). Ez nem vonatkozik a következőkre:
a) alacsonyabb áron eladott termék esetében, miközben a kedvezményes ár a termék bizonyos hibájából ered,
b) a termék rendeltetésszerű használatából eredő kopásra, vagy
c) ha a termék jellege megköveteli.

3.10. Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegés, a Vásárló jogosult:
a) a hiba kijavítása egy új, hibátlan termék formájában vagy a hiányzó termék pótlására,
b) a hiba elhárítása a termék javításával,
c) ésszerű kedvezményre a vételárból, vagy
d) elállni a szerződéstől.

3.11. A Vásárló a panasz bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Eladót az általa választott jogról. A Vásárló az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a választott terméket; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Vásárló olyan hiba kijavítását kérte, amely helyrehozhatatlannak bizonyul. Ha az Eladó ésszerű határidőn belül nem orvosolja a hibát, vagy nem értesíti a Vásárlót, hogy nem tudja a hibát kijavítani, a Vásárló a hiba kijavítása helyett a vételárból ésszerű kedvezményt követelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ha a Vásárló nem gyakorolja jogát időben, a 3.12 - 3.14. cikk szerinti jogok illetik meg.

3.12. Ha a hibás teljesítés jelentéktelen szerződésszegés, a Vásárló jogosult a hiba elhárítására vagy a vételárból ésszerű árkedvezményre.

3.13. Mindaddig, amíg a Vásárló nem él a vételárból való kedvezményre való jogával, illetve nem áll el a szerződéstől, az Eladó jogosult a hiányzó terméket pótolni, illetve a joghibát kijavítani. Az Eladó az egyéb hibákat saját választása szerint a termék kijavításával vagy új termék szállításával orvosolhatja; ez nem okozhat indokolatlan költségeket a Vásárlónak.

3.14. Ha az Eladó nem hárítja el időben a termék hibáját, vagy megtagadja a hiba elhárítását, a Vásárló kedvezményt követelhet a vételárból, vagy elállhat a vásárlástól. A Vásárló az Eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választását.

4. Záró rendelkezések

4.1. A panaszkezelési eljárás a Polgári Törvénykönyvvel és a fogyasztóvédelmi törvénnyel összhangban került kidolgozásra.

4.2. A reklamációkat a jelen panaszkezelési szabályzat, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelmi törvény és más vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni.

4.3. Ez a panasztételi szabályzat 2021.11.26-án lép hatályba.